Vijesti

JAVNI KONKURS ZA DODELU GRADSKOG PROSTORA UDRUGAMA

Grad Beli Manastir objavljuje javni konkurs za dodelu gradskog prostora na korištenje udrugama na rok od pet godina i to na adresi:

Trg slobode 17, Beli Manastir, uredski prostor na prvom katu koji se sastoji od jedne sobe (soba br. 2), površine 22,60 m2, mesečna naknada za korištenje: 1,58 evra

Trg slobode 17, Beli Manastir, uredski prostor na prvom katu koji se sastoji od jedne sobe (soba br. 7), površine 11,00 m2, mesečna naknada za korištenje: 0,77 evra

Na ovaj javni konkurs mogu se prijaviti udruge koje ispunjavaju sledeće uslove:

– udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar najmanje 1 godinu prije dana objave javnog konkursa

-udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija

-udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Beli Manastira

-udruga mora provoditi programe i projekte od interesa i na području Grada Belog Manastira

-da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno delo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, merilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opšte dobro

udruga ne smije imati nekretninu u vlasništvu. Rok za podnošenje prijava je 12. april 2024. godine. Više informacijama na stranicama Grada Belog Manastira.