Vijesti

JAVNI KONKURS

Zajedničko veće opština Vukovar, raspisalo je Javni konkurs za dodelu financijskih sredstava za kapitalne donacije.

Sukladno Ugovoru za ljudska prava i prava nacionalnih manjina o izravnoj dodeli financijiskih sredstava za kapitalne donacije, Zajedničko veće opština Vukovar će za ovu namenu dodeliti financijska sredstva u uznosu od 480.000,00kn.

Financijska sredstva se dodeljuju projektima za zalaganje u kupovinu, izgradnju, nadogradnju , prilagodbu i opremanju objekata, informatičku i uredsku opremu, aktivnosti pripreme dekumentacije projektnog predloga i ostale projektno-tehnčke dokumentacije te slične projekte čije su aktivnosti usmerene ka daljnem unapređenju prava pripadnka srpske nacionalne manjine te zaštite i promicanja njihovog kulturnog, naconalnog, jezičkog i verskog identiteta.

Dodeljena sredstva mogu se koristiti isključivo za pokrivanje troškova aktivnosti u razdoblju od 01.07.2021.-30.09.2022. godine. Dodeljena sredstva su bespovratnog karaktera. Odabrani prijavitelj ima obavezu dostave Izveštaja o utrošku sredstava koji sadrži:

  1. Opisni izveštaj
  2. Financijski izveštaj.

Pravo na dodelu financijskih sredstava za kapitalne donacije mogu ostvariti:

  • Jedinice lolane samouprave u kojima je udeo pripadnika srpske nacionalne manjine u ukupnom broju stanovništva najmanje 51%
  • Županijska, gradska i opštinska veća srpske nacionalne manjine.

Prijavitelji moraju imati sedište na području delovanja ZVO-a.

Prijavitelji su na konkurs dužni dostaviti sledeću konkursnu dokumentaciju.

  • Obrazac zamolbe za priiavu projekta
  • Obrazac proračuna projekta s pripadajućim prilozima

Rok za podnošenje prijava na konkurs je osam dana od dana objae konkursa, odnosno zaključno sa danom 14.12.2021. godine. Prijave se podnose neposredno u Zajedničko veće opština Vukovar, E. Kvaternika 1,32000 Vukovar ili preporučneom poštom na adresu:

Zajedničko vijeće općina, Eugena Kvaternika 1, 32000 Vukovar“Prijava na natječaj za dodjelu financijskih sredstava za kapitalne donacije“NE OTVARATI.