Vijesti

SAOPŠTENJE GO SDP-A BELI MANASTIR

Nakon sve češćih najava Baranjske čistoće kako će doći do smanjenje broja odvoza mešanog komunalnog otpada s jedanput nedeljno na jednom u dve sedmice, moramo napomenuti kako Odluku o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području grada Belog Manastira ne donosi Baranjska čistoća, već Gradsko veće Belog Manastira. U ovome trenutku Odluka je na javnom savjetovanju do 21. januara gde se u članku 9. predlaže da se i dalje mešani komunalni otpad odvozi najmanje jednom sedmično. Pa se pitamo na čemu to Baranjska čistoća temelji da bi otpad odvozila jednom u dve sedmice te sarađuju li i komuniciraju li uopšte gradske službe i gradska poduzeća? Smatramo da u ovome trenutku nismo spremni za takvu Odluku, jer smeće neće nestati ako ga prestanemo odvoziti. Jedini razvoj u gospodarenju otpadom koji će doneti smanjenje broja odvoza komunalnog otpada jest razvoj ilegalnih deponija na području Belog Manastira i cele Baranje. Ograničenja javne usluge gospodarenja otpadom i alanfordovska politika kako će se količina komunalnog otpada smanjiti ako se smanji broj odvoza ne može i ne sme biti smer razvoja gospodarenja otpadom. Ironično bismo mogli zaključiti kako je najbolje kada se otpad ne bi odvozio uopšte – tada bismo mogli ustvrditi da otpada uopšte nema.

Podsećamo da je pre nešto više od tri godine Baranjska čistoća krenula u čipiranje kanti te opremanje vozila čitačima kako bi ispunili zakonsku obvezu naplate prema predanoj količini koja je stupila na snagu s 1. novembrom 2018. godine (utrošeno oko 400.000 kuna), ali i dan danas ti čipovi ne funkcioišu i svakom korisniku se naplaćuje 4 odvoza mesečno neovisno koliko puta je kanta iznesena na ulicu za pražnjenje (napominjemo da jedno pražnjenje prema važećem cjeniku košta 2,44 kuna) i tako se varaju naši sugrađani koji su mogli imati manje račune ako su proizvodili manje otpada. Radeći po zakonu i naplaćujući stvarno pruženu uslugu Baranjska čistoća bi potakla građane da smanjuju količinu mešanog komunalnog otpada, ali na žalost izgleda da oni to nisu u stanju provesti.  Svatko  kome se naplati 4 odvoza, a da ih u stvarnosti nije bilo može takav račun osporiti u roku 30 dana od dospeća (Baranjska čistoća je dužna dokazati kada je izvršen odvoz, a ne može zato što sustav plaćen skoro 400.000 kuna ne funkcioniše) i platiti samo uslugu koju mu je Baranjska čistoća i pružila.

Pratite nas: